[1]
Valipour, E., Tayyebisoudkolaei, S. and Mobaraki, A. 2017. Establishment of space syntax to read urban road network; the case of Sari, Iran. Journal of Contemporary Urban Affairs. 1, 2 (Dec. 2017), 69–75. DOI:https://doi.org/10.25034/ijcua.2017.3649.